Author : Zygmunt Anczykowski
Poster : "BOMBA", 1958
A1 horizontal = 33" x 23" (84 x 58.5 cm)
Value : $ 500
Film : "Bomba", CS (Ceskoslovensky Statni Film), 1957
Directed by Jaroslav Balik
Starring : Zdenek Stepanek, Svetla Amortova, Otto Lachovic