Author : Hanna Bodnar
Poster : "HANDLARZE OPIUM", 1960
A1 horizontal = 33" x 23" (84 x 58.5 cm), 4-color offset
Circulation : 20000
Recent price : $ 650, rare
Film : "Lin Tse-hsu" / 'Opium Merchants'/ , Chinese (Haiyen Film Studio - Szanghai), 1959
Directed by Czeng Chun-Li & Chen Fan
Starring : Chao Tan, Wen Shi-Ying, Chin Yi