Author : Witold Chmielewski
Poster : "CORKI CHIN", 1951
B1 vertical = 27.2" x 39" (69 x 99 cm)
Recent price : $ 700, rare
Film : "Zhonghua nuer" /'Daughters of China'/, China (North East Film Studio), 1949
Directed by Ling Tse-Feng & Czai Ciang
Starring : Czang Czeng, Jue Szen, Pe Li, Cin Pu-Hua