Author : Witold Chmielewski
Poster : "NA DWORZE KSIECIA TORKI", 1953
A1+ vertical = 24.1" x 34" (61.2 x 86.3 cm)
Value : $ 600 + , rare
Film : "Nei-meng ren-min de szeng-li", China
Directed by Khan Shueh-Wei
Starring : Ju Tsun, Pai Ta-Fang, En Ho-Sen