Author : Marek Freudenreich
Poster : "PIETNO HIROSZIMY", 1966
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Circulation : 4200, rare
Value : $ 500 +
Film : "Sonoyoru wa wasurenai" /'Hiroshima Heartache'/, Japan (Daiei), 1962
Directed by Kazaburo Yoshimura
Starring : Jiro Tamiya, Ayako Wakao, Keizo Kawasaki, Kyoko Enami