Author : Julian Palka
Poster : "NEAPOLITANCZYCY W MEDIOLANIE", 1954
A1 horizontal = 33" x 23" (84 x 58.5 cm), color offset
Value : $ 1000 +, very rare
Film : "Napoletani a Milano", Italy (Virtus Film), 1953
Directed by Eduardo de Filippo
Starring : Eduardo de Filippo, Anna-Maria Ferrero