Author : Marian Stachurski
Poster : "SIEDMIU SAMURAJOW", 1960
A1 horizontal = 33" x 23" (84 x 59 cm), color offset
Value : $ 1500 +, rare
Film : "Shichinin no samurai" / 'Seven Samurai'/ , Japanese (Toho), 1954
Directed by Akira Kurosawa
Starring : Toshiro Mifune, Tokashi Shimura, Yoshio Inaba