Author : Mieczyslaw Wasilewski
Poster : "ZDRADA I ZEMSTA", 1988
B1 horizontal = 38.4" x 26.4" (97.5 x 67.5 cm), offset
Circulation : 6640
Recent price : $ 275
Film : "Tian guo en czou", China (Xiaoxiang Film Studio), 1986
Directed by Zhou Kangyu
Starring : An Yaping, Chen Kang, Fang Jian